Naar boven

Algemene voorwaarden

HAMELIN B.V. – KVK 120 11 650 - LEVERINGSVOORWAARDEN
1. ALGEMEEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en
de uitvoering van overeenkomsten tot het leveren van goederen en/of het verrichten van
diensten door Hamelin b.v. aan de koper (hierna: ”de Koper”) (hierna: “Overeenkomst”),
alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Hamelin b.v. en de
Koper.

1.2. Voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen gelden niet eventuele
algemene voorwaarden van de Koper, ook niet naast de onderhavige algemene
voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan alleen uitdrukkelijk en schriftelijk
worden afgeweken.

1.3. Indien op grond van deze algemene voorwaarden een kennisgeving ’schriftelijk’ dient te
geschieden, kan deze kennisgeving eveneens op elektronische wijze (bijv. per telefax, e-mail
etc.) geschieden.

1.4. Ondanks grote zorgvuldigheid waarmee catalogi en mailuitingen zijn samengesteld kan
Hamelin b.v. voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichting van Hamelin b.v. ontlenen.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
2.1. Alle offertes, aanbiedingen, alsmede gegevens in prijscouranten, folders en dergelijke,
zijn vrijblijvend, tenzij Hamelin b.v. schriftelijk aan de Koper uitdrukkelijk anders heeft
medegedeeld.

2.2. Hamelin b.v. kan een vrijblijvende offerte of aanbieding binnen 5 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding herroepen. Offertes en aanbiedingen zijn herroepelijk, ook
indien een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.3. Een monster of model wordt slechts bij wijze van aanduiding aan de Koper getoond of
verstrekt. Alleen monsters met geringe handelswaarde worden gratis verstrekt.

3. OVEREENKOMSTEN
3.1. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand indien en nadat Hamelin b.v. een opdracht
tot levering schriftelijk aan de Koper heeft bevestigd of (geheel of gedeeltelijk) tot levering is
overgegaan, ofwel indien en nadat de Koper een schriftelijke offerte schriftelijk heeft
geaccepteerd en Hamelin b.v. deze niet heeft herroepen.

3.2. Indien Hamelin b.v. tot levering overgaat van een opdracht van Koper tot levering in
verschillende gedeelten, dan wordt de Overeenkomst in zijn geheel geacht tot stand te zijn
gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering plaatsvindt.

4. PRIJZEN
4.1. Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de website van Hamelin
b.v. en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden
gewijzigd. De prijs vermeld in de Overeenkomst is bindend.

4.2. Indien na de datum van totstandkoming van de Overeenkomst de prijzen van
materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen, sociale of overheidslasten, vrachten,
wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten, of andere kostenbepalende factoren
in binnen- en/of buitenland - door welke oorzaak dan ook - worden gewijzigd of die
wijzigingen eerst dan ter kennis van Hamelin b.v. komen, is Hamelin b.v. bevoegd de prijzen
dienovereenkomstig te wijzigen met inachtneming van de eventuele ter zake bestaande
wettelijke voorschriften. De Koper heeft het recht om ingeval van verhoging van de
overeengekomen prijzen met meer dan 10% binnen drie maanden na het tot stand komen
van de Overeenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks binnen 8
dagen na de datum waarop Hamelin b.v. aan Koper deze wijziging bekend heeft gemaakt.
Hamelin b.v. kan aan deze ontbindingsverklaring haar werking ontnemen door zich bereid te
verklaren tegen de oorspronkelijke prijs te leveren.

5. LEVERTERMIJN EN LEVERING
5.1. Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt Hamelin b.v. zich deze
levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn vermogen ligt. Hamelin b.v. verleent te
dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de oorspronkelijke levertijd -
ongeacht de oorzaak daarvan - geeft Koper niet het recht ontbinding en/of
schadevergoeding te vorderen. Na afloop van de oorspronkelijke levertijd kan de Koper
Hamelin b.v. schriftelijk een nieuwe, redelijke, levertermijn aanzeggen. Voldoet Hamelin b.v.
toerekenbaar ook niet aan deze termijn, dan kan de Koper de Overeenkomst ontbinden,
voor zover van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de Overeenkomst in stand
blijft. Een eventuele schadevergoedingsvordering van de Koper in een dergelijke situatie is
onderworpen aan artikel 9.

5.2. Ingeval levering op afroep is overeengekomen, dient de Koper de afroepen zodanig te
stellen, dat binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst alle goederen
volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn wordt overeengekomen.
Indien de Koper hiermede in gebreke blijft, is Hamelin b.v. gerechtigd de nog resterende
goederen aan de Koper aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, dan wel de
Overeenkomst te ontbinden zonder dat sommatie of rechterlijke tussenkomst daartoe is
vereist en aanspraak te maken op volledige vergoeding van alle door hem geleden schade.

5.3. Alleen de levering van goederen met factuurwaarde van meer dan EUR 300 exclusief
omzetbelasting, inclusief verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor
het gebruikelijk is afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) geschiedt franco huis
Benelux, met uitzondering van de Waddeneilanden. Indien Hamelin b.v. een order tot een
waarde van tenminste EUR 300 inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal niet in één
zending kan versturen, dan moet levering van alle deelzendingen franco huis Benelux
plaatsvinden.

5.4. Tenzij anders wordt overeengekomen wordt alleen de levering van goederen met
factuurwaaarde van meer dan EUR 100 exclusief omzetbelasting, inclusief
verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is
afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen) in behandeling genomen.

5.5. Indien de Koper bij franco leveringen een speciale vervoersgelegenheid voorschrijft,
komen de daaraan verbonden eventuele meerdere kosten voor rekening van de Koper.

5.6. Slechts indien de factuurwaarde van de te leveren goederen met een waarde van EUR
300 of meer (exclusief omzetbelasting, vrachtkosten etc.) bedraagt, geschiedt de levering
gefrankeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.7. Verzending geschiedt op een door Hamelin b.v. te bepalen wijze. Bij niet franco
zendingen behoort Hamelin b.v. de goedkoopste vervoersgelegenheid te kiezen. Indien de
Koper de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, zijn de eventueel daaraan
verbonden meerkosten voor rekening van de Koper. Oponthoud of vertraging van de
verzending is niet voor rekening of risico van Hamelin b.v..

5.8. Op de Koper rust de verplichting de overeengekomen prestatie af te nemen. Alle extra
kosten die voor Hamelin b.v. ontstaan ten gevolge van niet of niet-tijdige afname door de
Koper zijn voor diens rekening.

5.9. Het risico ter zake van verlies van of schade aan de te leveren goederen gaat op de
Koper over vanaf het moment dat de goederen het magazijn verlaten, ongeacht of de
transportkosten geheel of gedeeltelijk voor rekening van Hamelin b.v. zijn. Hamelin b.v.
neemt alleen schadeclaims in behandeling die op de vrachtbrief zijn vermeld.

6. OVERMACHT
6.1. Indien de leverancier van wie Hamelin b.v. de aan de Koper te leveren goederen
betrekt, door welke oorzaak dan ook, anders dan een gebrek in een geleverd goed, geheel
of ten dele zijn leveringsverplichtingen jegens Hamelin b.v. niet correct of niet tijdig nakomt,
dan geldt dit ten aanzien van de Koper in zijn relatie met Hamelin b.v. als overmacht en is
Hamelin b.v. bij niet correcte of tijdige levering aan de Koper niet jegens de Koper
aansprakelijk voor schade daaruit ontstaan.

6.2. Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid
en billijkheid nakoming van de Overeenkomst door ieder der partijen niet kan worden
gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort dan wel, indien een
dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst bij aangetekende
brief door ieder der partijen worden ontbonden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de
Overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie
van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is voldaan, dan wel
is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

7. RECLAMES
7.1. Bij geconstateerde beschadiging aan de verpakking dient de Koper te allen tijde deze
direct te melden op de vrachtbrief en tevens binnen 24 uur na ontvangst van de goederen
daarvan melding te maken bij Hamelin b.v.. Reclames ter zake van uiterlijk waarneembare
product gebreken dienen binnen 7 werkdagen na feitelijke aflevering schriftelijk bij Hamelin
b.v. te worden ingediend. Reclamering ter zake van overige gebreken dient zo spoedig
mogelijk schriftelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 4 weken na levering door Hamelin b.v.
voor zover ter zake geen andere termijn is overeengekomen. Bij overschrijding van deze
termijnen vervallen alle vorderingsrechten ter zake.

7.2. Uitsluitend in geval van constatering en melding binnen de in het eerste lid gestelde
termijnen en op de aldaar bedoelde wijze en mits de reclame aantoonbaar betrekking heeft
op een aan Hamelin b.v. toerekenbare tekortkoming, zal Hamelin b.v. de betreffende
tekortkoming opheffen door –naar keuze van Hamelin b.v. – aanvullende levering,
vervanging, herstel of terugneming tegen creditering van de Koper ter zake van de door
hem verschuldigde prijs. Dit geldt niet voor extra aangemaakte goederen, deze worden niet
teruggenomen.

7.3. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik
genomen zijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als
een afzonderlijke levering beschouwd. De Koper is niet gerechtigd goederen, waarover hij
reclameert, zonder toestemming van Hamelin b.v. terug te zenden.

8. RETOURZENDINGEN
8.1. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande toestemming van Hamelin b.v. niet
toegestaan. Geschieden zij toch, dan zijn alle kosten aan de zending verbonden, ten laste
van de Koper. Hamelin b.v. is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de
Koper onder derden op te slaan of zelf te diens beschikking te houden. Ten aanzien van de
werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen, is de gespecificeerde opgave van
Hamelin b.v. voor de Koper bindend, behoudens tegenbewijs.

8.2. Retourzendingen, welke door Hamelin b.v. niet aanvaard zijn, ontheffen de Koper in
geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen.

8.3. Retourzendingen, die een gevolg zijn van foutieve bestelling door de Koper, worden na
acceptatie door Hamelin b.v., gecrediteerd onder inhouding van 15% voor gemaakte kosten
met een minimum van EUR 15 per geval. De te retourneren goederen dienen zich te
bevinden in originele verpakking en in weder verkoopbare staat. Extra aangemaakte
goederen, zullen niet worden teruggenomen.
8.4. Retourzendingen reizen voor rekening van de Koper, behalve ingeval zij plaatsvinden
tengevolge van een fout van Hamelin b.v..

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1. Voor schade die de Koper in verband met de overeenkomst lijdt, is Hamelin b.v. niet
aansprakelijk tenzij de Koper aantoont dat deze schade het directe gevolg is van
toerekenbaar tekortschieten of een onrechtmatige gedraging van Hamelin b.v..
Onverminderd hetgeen in voorgaande bepalingen is gesteld omtrent de aansprakelijkheid
van Hamelin b.v. voor schade gelden de navolgende bepalingen.

9.2. Hamelin b.v. is slechts aansprakelijk voor schade die bestaat in schade aan zaken,
andere dan de geleverde zaken, respectievelijk in letselschade. De aansprakelijkheid van
Hamelin b.v. zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het factuurbedrag exclusief BTW,
verpakkingskosten, vrachtkosten etc. van die overeenkomst, of in geval van een
overeenkomst met overeengekomen deelleveringen, van dat deel van de overeenkomst,
waarmee het schadegebeuren ten nauwste samenhangt, maar nimmer tot een bedrag
hoger dan EUR 5.000,-.

9.3. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van
informatie, winstderving, bedrijfsstagnatie of andere indirecte schade, waarvoor Hamelin b.v.
in deze algemene voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, is
Hamelin b.v. niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van
leidinggevenden van Hamelin b.v..

9.4. De Koper vrijwaart Hamelin b.v. te dezer zake tegen alle aanspraken van derden tot
vergoeding van schade in verband met de door Hamelin b.v. geleverde goederen of door
hem verrichte werkzaamheden, voor zover deze schade niet krachtens de overeenkomst,
met inbegrip van deze algemene voorwaarden, voor rekening komt voorHamelin b.v. en is
aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

10. BETALING
10.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden
binnen 30 dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum.

10.2. In geval van te late betaling is de Koper zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling
is vereist, over het openstaande bedrag een direct opeisbare rente verschuldigd, gelijk aan
de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a en 6:120 BW (wettelijke rente bij
handelstransacties) vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het
verschuldigde bedrag. Alle kosten, inclusief gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten,
veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de
Koper.

10.3. In geval van te late betaling is Hamelin b.v. gerechtigd zijn verplichtingen op grond van
de betreffende Overeenkomst op te schorten c.q. de met de Koper gesloten Overeenkomst
geheel dan wel gedeeltelijk zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van
de Koper volledige schadevergoeding te vorderen, onverminderd andere rechten die
Hamelin b.v. op grond van de Overeenkomst of de wet heeft. Voorts is in geval van te late
betaling Hamelin b.v. gerechtigd om na ingebrekestelling de vordering uit handen te geven,
in welk geval de Koper naast het alsdan totale verschuldigde bedrag tevens gehouden zal
zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten,
waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15% van
het totale verschuldigde bedrag zal bedragen.

10.4. Indien Hamelin b.v. vóór of tijdens de uitvoering van een Overeenkomst vermoedt of
aanwijzingen ontvangt dat Koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is Hamelin
b.v. gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. Hamelin b.v. behoudt zich
bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere condities is afgesloten) de
goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

10.5. De Koper is slechts bevoegd tot verrekening met een tegenvordering voor zover deze
ofwel uitdrukkelijk door Hamelin b.v. is erkend ofwel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

10.6. Indien de emballage in rekening wordt gebracht, dient deze tegelijk met de betaling
van de hoofdsom als bedoeld in dit artikel voldaan te worden. Restitutie van hetgeen
krachtens dit artikel aan emballage is betaald, vindt alleen plaats bij franco en
ongeschonden inlevering op het terrein van Hamelin b.v. binnen 3 maanden na de dag van
inlevering. De beoordeling van de vraag of de emballage ongeschonden is teruggeleverd,
ligt uitsluitend bij Hamelin b.v..

11. BEËINDIGING
11.1. Ingeval van (a) surseance van betaling, faillissement van de Koper of aanvrage van de
Koper van het eigen faillissement, (b) ontbinding van de vennootschap van de Koper, (c)
(besluit van de Koper tot) gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming
van de Koper, (d) beslag op een belangrijk deel van het vermogen van de Koper, (e) het
ook na een schriftelijke ingebrekestelling niet of niet volledig nakomen door de Koper van
enige materiële contractuele verplichting jegens Hamelin b.v., (f) meer dan tweemaal niettijdige
betaling door koper binnen een periode van 4 maanden, worden alle bedragen
welke de Koper uit hoofde van de Overeenkomst is verschuldigd direct geheel opeisbaar. In
de bedoelde gevallen is Hamelin b.v. bovendien bevoegd alle Overeenkomsten met de
Koper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke
verklaring te ontbinden, indien de Koper niet binnen 3 kalenderdagen na een daartoe
strekkend verzoek de door Hamelin b.v. verlangde zekerheid heeft verschaft voor al hetgeen
hij hem is verschuldigd en nog verschuldigd zal worden, onverminderd de overige rechten
van Hamelin b.v.. Indien de Overeenkomst langs elektronische weg is tot stand gekomen,
kan deze tevens door een langs elektronische weg uitgebrachte verklaring worden
ontbonden.

12. BETALINGSKORTING
12.1. Indien Hamelin b.v. de Koper een betalingskorting toestaat, zal deze ten hoogste 1%
bedragen en op voorwaarde zijn dat de betaling binnen veertien dagen na factuurdatum is
ontvangen. De korting wordt berekend over het eindbedrag van de desbetreffende factuur
exclusief de vracht- en verzekeringskosten en omzetbelasting en eventueel statiegeld. De
termijn van veertien dagen wordt niet met zichtdagen verlengd.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD
13.1. Tot aan de algehele voldoening van de door de Koper aan Hamelin b.v. verschuldigde
betalingen ter zake van een tussen partijen tot stand gekomen Overeenkomst, behoudt
Hamelin b.v. de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor
de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de Koper zal mitsdien de hem
geleverde goederen betreffende deze Overeenkomst, zo lang geen algehele betaling van
het Hamelin b.v. toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen,
verpanden, onder hypothecair verband brengen of anderszins bezwaren, noch verhuren,
uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als
wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk
geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is, indien en voor zover de Koper jegens zijn
afnemers contante betaling, deugdelijke zekerheid of een eigendomsvoorbehoud bedingt.
Dit recht tot verkopen vervalt echter als Hamelin b.v. de Koper dat recht na het verstrijken
van een betalingstermijn ontzegt, of als de Koper in staat van faillissement is verklaard of
surseance van betaling heeft aangevraagd.

13.2. Ingeval van enige niet-tijdige betaling is Hamelin b.v. bevoegd de hem in eigendom
toebehorende zaken terug te nemen, waartoe de Koper alle vereiste medewerking zal
verlenen. Ingeval van niet-tijdige betaling is de Koper voorts gehouden Hamelin b.v. op diens
eerste verzoek andere, in voorkomend geval aanvullende, zekerheid te verlenen.

13.3. Hamelin b.v., ten aanzien van wie de Koper in de nakoming tekort is geschoten, heeft
het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van
alle met Hamelin b.v. lopende Overeenkomsten. Ingeval van een tekortkoming in de
nakoming heeft Hamelin b.v. het recht al deze Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, onverminderd andere rechten die Hamelin b.v. op grond van de Overeenkomst
of de wet heeft.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
14.1. Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle overige daarmee op enige
wijze verband houdende rechtsbetrekking tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst, waarop
de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van
nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige Overeenkomst, zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van
Hamelin b.v., tenzij Koper en Hamelin b.v. overeenkomen het geschil te onderwerpen aan
arbitrage.

15. SLOTBEPALING
15.1. Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding
tussen Hamelin b.v. en de Koper. Indien en voor zover een bepaling uit deze algemene
voorwaarden naar het oordeel van enige bevoegde instantie voor ongeldig of
onuitvoerbaar wordt gehouden, zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven. Partijen zullen in redelijkheid onderhandelen en
trachten tot overeenstemming te komen omtrent een uitvoerbare alternatieve bepaling die
naar strekking de als ongeldige of onuitvoerbaar aangemerkte bepaling zoveel mogelijk
benadert, teneinde de betreffende bepaling te vervangen.